طنز بیرجندی- شعر خوندن فوق العاده
[http://www.aparat.com/v/UpxSY]